Agenda ALV 14 november 2019

30 Oct 2019

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op donderdagavond 14 november 2019 zal de eerstvolgende ALV plaatsvinden in de kantine van S.V. Ommoord aanvang 20.00 uur. (inloop vanaf 19.30 uur)
Deze vergadering is voor leden en ouders/verzorgers van jeugdleden.

Hieronder treft u de agenda.

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Verslag vorige ALV d.d. 22 november 2018
4. Update stand van zaken
5. Financieel verslag seizoen 2018 - 2019
6. Verklaring kascontrolecommissie 
7. Verkiezing Team Algemeen 
8. Pauze
9. Verkiezing leden kascontrole- en arbitragecommissie  
10. Begroting seizoen 2019 -2020
11 Voortgang projecten: Doelstellingen voor de komende 3 jaar 
12 Rondvraag en sluiting

Ad 7    De termijn van onze secretaris Pieter de Groot eindigt. Hij stelt zich herkiesbaar.
            De positie van voorzitter is vacant. Door het bestuur wordt geen kandidaat voorgesteld
            Leden die interesse hebben in een van deze functies kunnen zich melden via  
            penningmeester@svommoord.nl.

Alle trainingen komen op deze avond te vervallen. 
Tot 14 november!

Team Algemeen

Terug naar het overzicht